#EXTM3U url-tvg="https://prizma.by/iptv/epg.xml.gz" cache=500 deinterlace=1 tvg-shift=0